56,5 millioner kroner i spillemidler fordelt


Spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 er nå fordelt.

Spillemidlene fordeles etter to kategorier: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. Nærmiljøanleggene er først og fremst tenkt for egenorganisert aktivitet, mens ordinære anlegg vanligvis er for organisert idrett. 

Hedmark fylkeskommune ønsker et idretts- og kulturtilbud som gir gode muligheter til utfoldelse, opplevelser og økt livskvalitet. Forslag til prioritering av årets midler er drøftet med Hedmark idrettskrets, Det frivillige skyttervesen og Forum for natur og friluftsliv. Prioriteringene følger kriteriene i Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018-2020.

For 2019 er det mottatt 127 godkjente med en samlet søknadssum i underkant av 190 millioner kroner. Godkjente søknader som ikke blir prioritert grunnet manglende midler, kan fornyes til neste søknadsrunde. De siste årene har gjennomsnittlig ventetid for midler til ordinære anlegg vært i underkant av fire år, mens det for næranlegg har vært en ventetid på rundt et år.

Sør-Odal kommune satser på fysisk aktivitet for sine barn og unge

Med den nye 1-10-skolen, Glommasvingen skole, kommer det flere anlegg som vil gi barn og unge gode muligheter for å være fysisk aktive i Skarnes-området.

Sør-Odal får med det sin andre idrettshall og et nytt klatreanlegg, men også uteområdet på skolen vil bli en kreativ aktivitetsplass for alle. Her kommer det kunstgrasflater, trimpark, skate bowl, utebordtennis og frisbeegolf, i tillegg til en ballvegg, sandvolleyballbane og løpebane.

Gjennom hele området er det lagt en turveg som er universelt utformet. Den passer ikke bare for barn og unge, men også de eldre på alders- og sykehjemmet.

I nærheten av skolen er det også gode turmuligheter både sommer og vinter, med blant annet en gapahuk som et fint turmål.

Det er flere hensyn å ta når et uteområde ved en skole skal utformes. Behovet for fysisk aktivitet i en ellers stillesittende skoledag er vesentlig og bedrer både læring, mestring og det sosiale skolemiljø. Elever er forskjellige og ønsker ofte å være aktive på forskjellige måter. Derfor er det viktig å ha mange forskjellige anlegg. Vi vet også at det forskjell på kjønn og hvor man vil være aktiv. I tillegg er det viktig at også de med behov for tilrettelegging har et tilbud.

Og sist, men ikke minst, er skolens uteområde et viktig aktivitetsanlegg på fritiden for dem som bor i nærheten av skolen. Sør-Odal kommune har gjort en god jobb med å se helheten i det nye skoleanlegget. Hedmark fylkeskommune har bidratt i planleggingsprosessen hele vegen.

Skolen skal åpne til skolestart i august 2019, mens uteområdet skal være ferdig innen starten av samme måned.

Sør-Odal kommune har i perioden 2018-2019 sendt inn til sammen 11 søknader om spillemidler med en samlet søknadssum på kr. 12 086 000. Av dette er kr 2 400 000 innvilget i 2019.

Flere nye fotballhaller i Hamar-regionen

Det har vært sparket fotball innendørs i Hamar-regionen i flere år, men det har skjedd i lokaliteter som ikke har vært tilfredsstillende for aktiviteten. Det har vært i haller bygget for andre formål og dermed med mål, dekke, takhøyder og ventilasjon som ikke har vært gode nok.

Nå har idrettslagene selv tatt grep. Flere haller er bygget, og flere er under planlegging i Hamar-regionen. Storhamar fotball og Fotballaget Fart har begge bygget og ferdigstilt hver sin treningshall for fotball med en spilleflate på 40x60.

Furnes fotball har også en lignende hall ferdig prosjektert på Gaalaas. Denne hallen får spillemidler i 2019 på rundt fem millioner kroner. I tillegg jobbes det med å realisere en stor fotballhall som er godkjent for 11-er-kamper sentralt i Hamar.

Tilskudd til nyskapende anlegg for egenorganisert aktivitet

I 2017 utformet staten en tilskuddsordning for nyskapende anlegg for egenorganisert aktivitet. Det er viktig at det finnes andre anlegg enn dem som er i den organiserte idretten, dette for at alle barn og unge skal ha et sted å være aktive.

Ved innføringen av ordningen ble det pekt på at kommunene er de som kan realisere disse anleggene fordi det ikke er noen sterke pressgrupper eller organiserte lag bak denne aktiviteten. Kommunene kan søke om inntil 50% av totalkostnaden i tilskudd med en minstesats på kr 2 000 000 og en maks-sats på det dobbelte.

I Hedmark er det to anlegg som har fått midler fra denne ordningen. Disse anleggene er i Kongsvinger og Elverum. Begge kommuner ønsker et aktivitetsanlegg for ungdom som skal ligge i nærheten av ungdomsskolene som har en bredde av aktiviteter i seg. Basen er forskjellige skate- og parkour-anlegg, men også med klatre- og treningsapparater. I tillegg er begge anleggene utformet slik at de skal fungere som en møteplass for ungdom.

Selv om deler av disse anleggene har fått midler direkte fra staten, vil flere av anleggselementene få spillemidler i 2019.
Deler av anlegget ved Elverum ungdomsskole er allerede tatt i bruk, men vil ferdigstilles og åpnes i august 2019. Fylkeskommunen har deltatt i hele anleggsutviklingsprosessen.

Anlegget i Kongsvinger vil åpne i løpet av høsten 2019 og vil utfylle området rundt den nye Kongsvinger ungdomsskole, der det også er realisert en ny idrettshall.

Både Kongsvinger og Elverum er i ferd med å få sentrumsnære områder som har et stort tilbud både med skoler, idrettsanlegg og anlegg for egenorganisert aktivitet. Hedmark fylkeskommune tror anleggene vil ha stor betydning som møteplasser og arenaer for mer fysisk aktivitet i befolkningen. Begge kommunene har fokus på at samlingen av anlegg skal treffe et bredt spekter i befolkningen og folk i alle aldre med fokus på folkehelse.

Stor satsing på fysisk aktivitet for barn og unge i Alvdal kommune
Den nye barneskolen, Sjulhustunet, har flere anlegg som vil gi barn og unge gode muligheter for å være fysisk aktive.

Alvdal har endelig fått en idrettshall, men også uteområdet på skolen vil bli en kreativ aktivitetsplass for alle. Her finner du kunstgrasflate, basketbane, smashball og balanseløyper, trampolineområde, asfaltert ballfalte og løpebane og hoppegrop for friidrett.

Det er også tilrettelagt et skileikområde, turnområde og flere samlingsplasser, blant annet en gapahuk.

Rett bak skolen er også lysløypa som gir fint turmuligheter både sommer og vinter. Det er flere hensyn å ta når et uteområde ved en skole skal utformes. Behovet for fysisk aktivitet i en ellers stillesittende skoledag er vesentlig, og dette bedrer både læring, mestring og det sosiale skolemiljøet.

Elever er forskjellige og ønsker ofte å være aktive på forskjellige måter. Derfor er det viktig å ha mange forskjellige anlegg. Vi vet også at det forskjell på kjønn og hvor man vil være aktiv. I tillegg er det viktig at også de med behov for tilrettelegging har et tilbud.

Og sist, men ikke minst, er skolens uteområde et viktig aktivitetsanlegg på fritiden for dem som bor i nærheten av skolen. Alvdal kommune har gjort en god jobb med å se helheten i det nye skoleanlegget. Hedmark fylkeskommune har bidratt i planleggingsprosessen hele vegen. Bygningsmassen og uteområdet er ferdig og ble åpnet i november i fjor.

Alvdal kommune har i perioden 2017-2019 sendt inn til sammen 13 søknader om spillemidler med en samlet søknadssum på kr 13 242 000. Av dette er kr 5 442 000 innvilget så langt.

Alvdal har også fått et annet nytt anlegg, Fjellregionens ridehall. Ridehaller er viktige anlegg, spesielt for jenter. Med sin tilknytning til Storsteigen videregående skole har Alvdal her fått til en god kombinasjon med både skole- og fritidsbruk. Hallen har søkt om kr 4 404 000 i spillemidler og får i 2019 sin første tildeling.

 

 
Annonser